Nuda, czyli dni pracujące. Boredom of working days.

Niestety

, w tygodniu zazwyczaj nie dzieje się nic ciekawego. Właściwie wszystkie dni wyglądają podobnie tzn. dom, praca, dom. Nie rozpisując się zbytnio o pracy, na chwilę obecną, firma w której pracuję jest bardzo pro rządowa, a osoba prowadząca podobny tryb życia i mająca podobne poglądy do moich nie jest tam zbyt mile widziana.
Ja przez totalny przypadek zostałem uznany przez innych pracowników za “swojaka”, choć nigdy nie rozmawiam ze współpracownikami o polityce itp. tematach, jednak nigdy nie wyprowadziłem ich z błędu, bo po co utrudniać sobie życie.
W dodatku nie mam zbyt dobrego zdania o sporej części ludzi którzy tam pracują jak i o klientach (a), firmy. Myślę, że z wzajemnością, na pewno wielu osobom nie pasuje moje luźne podejście do pracy przez które zdobyłem sympatię klientów (b).
Co jakiś czas do moich przełożonych trafiają pewne donosy na mój temat, że niby się z czegoś nie wywiązuje lub coś źle robię. W przypadku tych sytuacji nie było to prawdą, no może poza jednym spóźnieniem się do pracy ze dwadzieścia minut, ale akurat ta “koleżanka”, która to przekazała ma najwięcej do stracenia na mojej obecności. Odkąd zacząłem pracę w firmie, specjalnie się nie przepracowywała. Miała trzech swoich stałych kontrahentów i nawet nie myślała o rozszerzeniu swojego działania. Ja dostałam pięciu w tym dwóch całkiem nowych, a trzech starych po restrukturyzacji.(Mimo to na prośbę przełożonych poprawiałem kilka razy jej oferty bo po prostu były do dupy, a im się nie chciało z nią rozmawiać, że względu na różne zawiłości w jej kontrakcie).
Od tego roku dopiero zaczęła robić więcej, ponieważ dostała współpracę przy dwóch moich firmach, gdyż tu się dzieje każdy ma jakieś nowe oczekiwania, choć z siebie zbyt dużo nie daje, a miała podobno dobry kontakt z szefostwem tych przedsiębiorstw przed zmianami. Tylko teraz ciągle narzeka, że jest przepracowana(śmiech).
Miało być krótko, więc na koniec tylko dodam, że ciekawe co ona zrobi za pół roku kiedy jej trójka od nas odchodzi, a mi się kończy kontrakt, a już są wstępne rozmowy co do pięciu nowych firm.
Unfortunately, usually nothing interesting happens during the week. Actually, all the days look similar, i.e. home, work, home. I don’t want to write too much about work. For this moment, the company in which I work is very pro-government, and a person who might running a similar lifestyle and having similar views to me is not very welcome there.
By the total misunderstanding I was recognized by other employees as “familiar”, although I never talk to my colleagues about politics, etc., but I never led them out of mistake, because why I should make my life difficult?
In addition, I do not have a good opinion of a large part of the people who works there as well as clients (a) in the company. I think that with reciprocity, certainly many people do not fit my loose approach to work through which I gained the sympathy of customers (b).
Sometimes my superiors receive certain denunciations about me that I’ve don’t done something or done something wrong. In the case of these situations, it was not true, except maybe one time i was late for work for twenty minutes, but this “friend” who told them that has the most to lose in my presence. Ever since I started working at the company, she have not worked especially hard. She had three of her regular contractors and did not even think about expanding her activities. I got five, including two completely new ones, and three old ones after restructuring. (However, at the request of my superiors I have improved her offers several times because they simply sucked and they did not want to talk to her because of the various complexities in her contract ).
Since that year, she has just started to do more, because she got cooperation with two of my companies, because here everyone is having new expectations, although they does not give too much, and she supposedly had good contact with the company’s boss before the changes. Only now she constantly complains that she is overworked (laughs).
It was supposed to be short, so at the end I will just add that it’s interesting what she will do in half a year when the three of us leave and the contract ends, and there are preliminary talks about five new companies.
Advertisements

Curiosity of last weekend.

Taka krótka ciekawostka z ostatniego weekendu. Mam konto na portalu erotycznym(w wiadomym celu). W moim profilu jest wyraźnie napisane, że szukam kobiet lub par, mimo to dostaję sporo wiadomości głównie od panów, prawdopodobnie przez to, że mój penis prezentuje się zacnie na zdjęciach, a ciało też mam przyzwoite.
Wracając do tematu, napisał do mnie mężczyzna (w sumie całkiem przystojny), że chciałby mi obciągnąć, kulturalnie podziękowałem za zainteresowanie i odmówiłem. Po chwili napisał do mnie znowu, że da mi dwieście złotych za samą możliwość zrobienia mi handjob’a. Odmówiłem mu znowu, ale wymieniliśmy kilka zdań.
Coś tam pisał, że już raz próbował z facetem i było całkiem fajnie ale był pijany i teraz chciałby na trzeźwo. Napisałem mu żeby popisał do innych, to na pewno znajdzie chętnego. Odpowiedział mi, że on jest wybredny i jak płaci to ma wymagania co do “partnera”, a ja je spełniam(śmiech). Kolejny raz zaproponował mi pieniądze, najpierw trzysta złotych, a później pięćset, za zrobienie mi laski. Trochę się zamyśliłem, bo pięćset złotych piechotą nie chodzi, a kredyt sam się nie spłaci, jednak odmówiłem mu znowu i już później do mnie nie pisał. Co by było gdyby zaproponował np. tysiaka, wolę nie myśleć (śmiech). Tym sposobem zrezygnowałem z kariery pana do towarzystwa, zanim się tak naprawdę rozpoczęła. A tak na marginesie, już wcześniej zdarzyło mi się dostawać oferty pracy związane seksem, ale to były produkcje filmowe (może kiedyś wrócę do tego tematu na blogu).

Such a short curiosity from the last weekend. I have an account on an erotic portal (for a known purpose). In my profile it is clearly written that I am looking for women or couples, but I still get a lot of messages from men, probably because my penis looks good on the pictures and my body is decent.
Returning to the topic, a man wrote to me (quite handsome in total), that he would like to suck me, I culturally thanked him for interest and refused him. After a while, he wrote to me again that he would give me two hundred zlotys for the very opportunity of give me a handjob. I refused him again, but we exchanged a few sentences.
He wrote something that he tried once with a guy and it was pretty cool but he was drunk and now he would like to be sober. I wrote to him that he should write to others, he will surely find a willing one. He told me that he is picky and when he pays for it he has requirements for the “partner” and I fulfill it (laughs). Once again, he offered me money, first three hundred zlotys, and then five hundred, for a blow job. I was a little lost, because five hundred zlotys are a lot for me in this moment, and I have big loan to pay off, but I refused him again and he did not write to me later. What would have happened if he proposed, for example, a thousand, I prefer not to think (laughs). In this way, I gave up my escort career before it really started. And by the way, I’ve been getting jobs offers related to sex before, but these were film productions (maybe someday I’ll come back to this topic on the blog).

Just life.

Ciężko tak ogarnąć ten temat całościowo ale spróbuję mniejszymi partiami, jak znalazłem się w danym miejscu, czemu towarzyszy mi ciągłe poczucie znużenia, co zrobiłem dobrze, a co po prostu totalnie spieprzyłem!
Raczej zacznę od niedawnych wydarzeń, przynajmniej będzie mniej konfabulacji, choć i w tak krótkim odstępie czasu jak ostatnie trzy miesiące są pewne luki oraz nie wszystkim mam ochotę się dzielić więc podkoloryzuję pewne kwestie, a o innych nie wspomnę oraz zmienię kluczowe informacje na temat własnej tożsamości, bo po co robić sobie problemy.

It’s hard to comprehend this topic as a whole, how I found myself in a given place, which is accompanied by a constant sense of weariness.
Rather, I will start with recent days and then I will go to the older events. I will try to keep key information about my identity in secret, becouse i don’t want have any problems.